Smlouva o přepravě nákladu

November 24th, 2009 by admin

Odesílatel má právo, aby mu dopravce za poplatek přepravil jeho zásilku do určeného místa, popř. vydal určenému příjemci.

Smlouva o přepravě osob

November 24th, 2009 by admin

Cestující má právo, aby ho dopravce za stanovené jízdné přepravil do místa určení řádně a včas (smlouvou je zakoupený jízdní doklad)

Přepravní smlouva

November 24th, 2009 by admin

Cestující má právo, aby ho dopravce za stanovené jízdné přepravil do místa určení řádně a včas (smlouvou je zakoupený jízdní doklad); odesílatel má právo, aby mu dopravce za poplatek přepravil jeho zásilku do určeného místa, popř. vydal určenému příjemci.

Smlouva o ubytování

November 24th, 2009 by admin

Ubytovatel poskytne objednateli za danou cenu přechodné ubytování na dohodnutou dobu (v hotelech, ubytovnách apod.)

Smlouva o úschově

November 24th, 2009 by admin

Schovatel převezme od složitele movitou věc do úschovy a řádně ji opatruje, složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, po dohodě může složitel zaplatit odměnu za úschovu.

Smlouva o výpůjčce

November 24th, 2009 by admin

Vypůjčitel má právo věc dohodnutou dobu bezplatně užívat, vypůjčitel je povinen chránit věc před ztrátou nebo zničením, je povinen ji vrátit nejpozději do konce stanovené doby.

Dohoda o provedení práce

November 24th, 2009 by admin

Upravuje vztah objednatele a pracovníka

Smlouva o pracovním poměru

November 24th, 2009 by admin

upravuje vztah zaměstnavatele a zaměstnance

Smlouva o půjčce

November 24th, 2009 by admin

Věřitel přenechává za úplatu nebo bezúplatně dlužníkovi věci (zejména peníze), dlužník se zavazuje je po uplynutí dohodnuté doby vrátit.

Pracovní smlouva

November 24th, 2009 by admin

upravuje vztah zaměstnavatele a zaměstnance (smlouva o pracovním poměru), případně jiného objednatele a pracovníka (např. dohoda o provedení práce)